[AZW] ↠ Fabrika: Příběh textilních baronů z moravského Manchesteru | By Ð Kateřina Tučková Andrea Březinová Tomáš Zapletal #2020


 • Title: Fabrika: Příběh textilních baronů z moravského Manchesteru
 • Author: Kateřina Tučková Andrea Březinová Tomáš Zapletal
 • ISBN: 9788074914799
 • Page: 122
 • Format: Paperback

 • Fabrika: Příběh textilních baronů z moravského Manchesteru By Kateřina Tučková Andrea Březinová Tomáš Zapletal Moravsk Manchester, tak se k valo Brnu v dob ch jeho nejv t sl vy L tky ze zdej ch textilek zaplavovaly doslova cel sv t a bou liv pr myslov rozmach v 19 stolet prom nil m sto v sebev dom a modern centrum Slavn vily, n dra , ulice a parky a koneckonc i brn nsk hantec, to v e vznikalo v souvislosti s rozvojem textilnictv Odvr cenou stranou tohoto vzmachMoravsk Manchester, tak se k valo Brnu v dob ch jeho nejv t sl vy L tky ze zdej ch textilek zaplavovaly doslova cel sv t a bou liv pr myslov rozmach v 19 stolet prom nil m sto v sebev dom a modern centrum Slavn vily, n dra , ulice a parky a koneckonc i brn nsk hantec, to v e vznikalo v souvislosti s rozvojem textilnictv Odvr cenou stranou tohoto vzmachu v ak byly st vky zb da en ch d ln k , soci ln probl my a sirot ince pln d t pracuj c ch od rozb esku do noci v prachu a hukotu tkalcovsk ch stroj.Kniha Kate iny Tu kov Fabrika vypr v p b h p ti generac rodu Johanna Heinricha Offermanna, kter do Brna p i el v roce 1776 jako chud vlna sk odborn k Zanedlouho v ak zalo il manufakturu a stal se jedn m z nejv znamn j ch textiln ch baron Ve strhuj c m vyl en rodinn historie se odr i cel 250 let trvaj c minulost moravsk ho Manchesteru Kniha je dopln na odborn mi hesly a fotografick m materi lem z brn nsk ch archiv , a je tak dokonal m pr vodcem po dnes ji zanikl m textiln m Brn Publikace vych z u p le itosti v stavy Brno moravsk Manchester, uspo dan na p elomu let 2014 a 2015 v Moravsk galerii v Brn Autory odborn ch hesel v publikaci jsou Mgr Andrea B ezinov 1973 , absolventka oboru d jiny um n a muzeologie Masarykovy univerzity v Brn , a Mgr Tom Zapletal 1977 , absolvent oboru d jiny um n a historie tamt A B ezinov dnes p sob jako kur torka sb rky textilu a m dy a T Zapletal jako archiv Moravsk galerie v Brn , pro ni p ipravili v stavn projekt Brno moravsk Manchester.
  Kateřina Tučková Andrea Březinová Tomáš Zapletal
  Kate ina Tu kov nar 1980 vystudovala d jiny um n a bohemistiku na FF MU v Brn , v sou asn dob pracuje jako kur torka Debutovala novelou Montespani da 2006 , v roce 2009 vydala rom n Vyhn n Gerty Schnirch, za kter obdr ela cenu Magnesia Litera 2010 Kni n klub Cena ten a byla nominov na na Cenu Josefa kvoreck ho, Magnesii Literu za pr zu a Cenu Ji ho Ortena Je autorkou n kolika odborn ch publikac z oblasti esk ho v tvarn ho um n , na pomez historie a kr sn literatury se pohybuje beletrizovan ivotopis M j otec Kamil Lhot k 2008.

  Fabrika: Příběh textilních baronů z moravského Manchesteru By Kateřina Tučková Andrea Březinová Tomáš Zapletal

  Commentaires:

  Lucie B.
  Docela jsem v hala s hodnocen m, tud ty v sledn t i hv zdi ky lze ch pat jako lep t i hv zdi ky Tu kov m dle m ho n zoru schopnost vyb rat si nesm rn zaj mav t mata, solidn je zpracovat a pak je pokazit Zat mco u tkovsk ch bohyn mi vadila p ekombinovanost p b hu, u Fabriky m roz ilovala neschopnost i neochota autorky rozhodnout se, co vlastn p e Je to rom n Je to dopl uj c kniha k v stav Je to report o chyst n v stavy Je to snaha zdokumentovat p b h Offermannov ch Ve v sledku to nen ani jedno Do [...]

  Ajka
  Nev m pro , ale vypr v n Kate iny Tu kov se m hluboce dot k a velice m doj m Obdivuju jej neb val vyprav sk talent Dok zala mi p ibl it temn str nky industri ln revoluce, o kter ch jsem nikdy neuva ovala v tomhle sv tle.

  Ondřej Puczok
  Pro Br ky zaj maj c se o minulost m sta prakticky povinnost od napoleonsk ch v lek, p es to nejd le it j a tedy pr myslovou minulost Brna alias moravsk ho Manchesteru, po sv tov v lky a po e t n m sta V etn takov ch detail , jako je p vod v na jm nem Andr , slova cajk a v bec stavitel slavn ch vil nebo don tor d le it ch park a muze Jasn , zase je tam spousty jmen, kter jsou ide ln slo en z n kolika samostatn ch jmen fakt se v tom ned vyznat ani s rodokmenem p mo p ilo en m v knize a p ijde mi o [...]

  Eva Měřínská
  Typ knihy, co dok e vytvo it pouto k m stu Rom nov st, kter se sna poskl dat p b h rodiny Offermannnov ch, je velmi tiv Encyklopedick dopl ky, fotky, n kresy, slovn ky, kter asi skv le doprov zaly v stavu, ke kter kniha vznikla, dod vaj fabulaci na v ze.Cht la bych se n kdy v Brn pod vat na druhou stranu n dra Ale nejv c na m zap sobil ten byt Byl jako muzeum a teprve v n m mi do lo, jak s la to byla Teprve tam jsem pochopila, jak to je, nemyslet v du jednotlive, ale v rozp t rodu Jak odpov dnos [...]

  Martina
  Jako stroje v textilnich fabrikach spletaji nite, podobne autorka spleta sit pribehu brnenskych textilnich magnatu To je sice cinnost zasluzna, jelikoz tento usek historie neni prilis pretrasan, snad proto, ze vlastnici manufaktur, kteri se o rozvoj kraje zaslouzili, nebyli ceskeho puvodu Mam ale vyhrady k zpracovani textu, ctive pasaze z prostredi manufaktur neustale narusuje komentar vypravecly, takrka prosici ctenare ke shovivavosti s nedokonalostmi vypraveneho textu.

  Bára Tichavová
  Do knihy jsem se dok zala za st teprve ve chv li, kdy jsem odd lila ten rom nu a faktografick sti Nem m k Brnu nijak intenzivn vztah, ale na ta zpustl m sta by m l kalo se n kdy pod vat.

  Romana
  N kdy se zd , e Kate ina Tu kov si historii tak trochu p izp sobuje, sv m p edstav m, a tak tomu, co se j zrovna hod Ale po do ten t to knihy jsem byla r da za fantazii, kterou dok zala vyplnit pr zdn m sta v p b z ch brn nsk ch majitel textilek a naj t tak p sobiv kompromis mezi literaturou faktu a istou pr zou Fabrika je ur it skv l ten pro Br ky a lidi, co maj Brno r di, proto e po jej m p e ten osi el b ehy na Cejlu nebo modern Va kovka z sk vaj dal rozm r Jedin , co bych vytkla, je t m bezv [...]

  Pavla Kosarova
  Je to v c ne katalog Je to op t p b h, i kdy elov napsan v stava a fabulovan z velmi m la daj Pro m fascinuj c p b hy p ist hovalc z n mecky mluv c Evropy, kte b hem p l stolet , definovali Brno tak, jak je zn m dnes Jeho rozlohu, velikost, po et obyvatel, v znamn stavby, koly, muzea, D dictv jejich snah nelze p ehl dnout ani v sou asnosti, kdy pr myslov d jiny m ho rodn ho m sta existuj u jen v depozit i Technick ho a Um leckopr myslov ho muzea Obrovsk are ly fabrik pustnou a miz a s t m i zvl [...]

  Pnav
  Zaj mav a obohacuj c p b h, jedin probl m, kter s Tu kovou m m, je obrovsk mno stv postav s pom rn komplikovan mi jm ny, je pro m prakticky nemo n se v t ch postav ch zorientovat P t se vybav m hned ze startu tu kou a pap rem, abych m la v t jasno.

  Ariska
  Dlouho jsem v hala, zda se pustit do t to knihy, ale v ichni knihu chv l ekala jsem v c rom n, ale Tu kov si zkr tka necht la moc vym let I tak je shrnut historie, zvl t pro n s, kter such d jepis nebavil, velmi tiv napsan.

  Dana
  P ilo by sa mi, keby niekto takto o ivil aj hist riu bratislavsk ch fabr k.

  • [AZW] ↠ Fabrika: Příběh textilních baronů z moravského Manchesteru | By Ð Kateřina Tučková Andrea Březinová Tomáš Zapletal
   122 Kateřina Tučková Andrea Březinová Tomáš Zapletal
  • thumbnail Title: [AZW] ↠ Fabrika: Příběh textilních baronů z moravského Manchesteru | By Ð Kateřina Tučková Andrea Březinová Tomáš Zapletal
   Posted by:Kateřina Tučková Andrea Březinová Tomáš Zapletal
   Published :2020-01-10T09:35:02+00:00