UNLIMITED PDF é Rebekos salos - by Renata Šerelytė #2020


 • Title: Rebekos salos
 • Author: Renata Šerelytė
 • ISBN: 9786090116418
 • Page: 252
 • Format: Hardcover

 • Rebekos salos By Renata Šerelytė Gyventi kur kas papras iau, kai gerai moki spr sti lygtis ir i manai taisykles Kai puikiai inai savo pareigas ir teises Ir kai visk gali sutvarkyti pasitelk s skvarb prot , logik ir ironij iems protingiems od iams gal t paprie tarauti nebent mon s, kurie galvoja vienu smegen pusrutuliu Ta iau Rebeka ne i toki Ji nuovoki ir guvi penkiolikmet , viena i tGyventi kur kas papras iau, kai gerai moki spr sti lygtis ir i manai taisykles Kai puikiai inai savo pareigas ir teises Ir kai visk gali sutvarkyti pasitelk s skvarb prot , logik ir ironij iems protingiems od iams gal t paprie tarauti nebent mon s, kurie galvoja vienu smegen pusrutuliu Ta iau Rebeka ne i toki Ji nuovoki ir guvi penkiolikmet , viena i t mergai i , kurias galima dr siai vadinti perfekcionist mis Ji did iuliais ingsniais ver iasi per gyvenim triu kindama visas pasitaikan ias kli tis Kol netik tai patenka pasaul , kuriame nebeveikia i moktos taisykl sPenki sal pasaulyje Rebekai teks i mokti nugal ti save veikti savo i ankstin nuomon , sivaizdavimus, antipatijas To, ko i moks salose, ji nepamir niekada.Renata erelyt ra o knygas vaikams ir suaugusiems skaitytojams Jos istorin apysaka paaugliams Jundos lemtis , pasira yta Skomanto slapyvard iu, buvo i rinkta geriausia Met vaik ir paaugli knyga Pripa inimo sulauk ir ra ytojos pasakojimai ma esniems vaikams apie krakatuk nuotykius.
  Renata Šerelytė
  Renata erelyt g 1970 prozinink , poet , dramaturg , kritik , urnalist 1988 m baig imoni vidurin mokykl , metus dirbo mokyklos bibliotekoje 1994 m Vilniaus universitete baig lietuvi kalbos ir literat ros studijas Dirbo vaik urnale vaig dut , kult ros savaitra tyje 7 meno dienos , urnale Jaunimo gretos iuo metu bendradarbiauja iaur s At nuose , internetiniuose dienra iuose R erelyt debiutavo 1986 m urnale Moksleivis Pirmasis noveli rinkinys uvies darin jimas 1995 I leido noveli rinkinius Baland ratas 1997 , O ji tepasak miau 2001 , romanus Ledynme io vaig d s 1999 , Vardas tamsoje 2004 , du nuotykini istorini apysak rinkinius vaikams, eil ra i rinkin vaikams, es rinkin Laukiniai m nesiai 2006 Nuotykini istorini apysak rinkinys vaikams Jundos lemtis pa ym tas kaip geriausia 1997 m lietuvi autoriaus knyga vaikams Jos pjes Stoglangis 1999 m laim jo II viet Atviros Lietuvos fondo paskelbtame pjesi , skirt vaik ir paaugli teatrui, konkurse 2000 m autor apdovanota emait s premija u roman Ledynme io vaig d s 2001 m u novelistik , i spausdint literat ros m nra tyje Metai , R erelytei teikta A Vai iulai io premija Moteris, kuri nekompleksuoja, kad ji moteris, retas literat roje atvejis pasaulis atsiveria netik tu rakursu, su velnia ironija ir simpatija, pie iama viskas nuo Gagarino iki Donelai io, nuo Arteko iki psichoanaliz s, nuo tautini televizij marazmo iki teisini absurd Gintaras Beresnevi ius.

  Rebekos salos By Renata Šerelytė

  Commentaires:

  Justinas
  Knyga domi ir u kabina jau nuo pirmo skyriaus Manau, kad joje gerai suderintas dinami kumas su gilumu, t.y keliavimas i vienos aplinkos kit , i vienos salos, kit , bet ne per daug greitai, o taip, kad sp tum pasib ti, apsidairyti ir pa inti.Pirmoji knygos pus patiko kiek ma iau, kartais ne tikindavo merginos elgesys ir kildavo min i , ar tik nebus tokiu pa iu stiliumi ir toliau visa knyga Vis tik toliau skaityti skatino gerai u megzta intriga Bet ne, antroje knygos dalyje pasikei ia akcentai ir [...]

  Liepa
  Actual rating 3.5 stars

  • UNLIMITED PDF é Rebekos salos - by Renata Šerelytė
   252 Renata Šerelytė
  • thumbnail Title: UNLIMITED PDF é Rebekos salos - by Renata Šerelytė
   Posted by:Renata Šerelytė
   Published :2019-01-07T00:36:57+00:00