[☆ Latviešu tumsas stāsti || ↠ PDF Read by Ê Jānis Veselis Pāvils Gruzna Jānis Akuraters Kārlis Skalbe Zemgaliešu Biruta Haralds Eldgasts Eduards Cālītis Edvards Vulfs] #2020


 • Title: Latviešu tumsas stāsti
 • Author: Jānis Veselis Pāvils Gruzna Jānis Akuraters Kārlis Skalbe Zemgaliešu Biruta Haralds Eldgasts Eduards Cālītis Edvards Vulfs
 • ISBN: -
 • Page: 109
 • Format: Paperback

 • Latviešu tumsas stāsti By Jānis Veselis Pāvils Gruzna Jānis Akuraters Kārlis Skalbe Zemgaliešu Biruta Haralds Eldgasts Eduards Cālītis Edvards Vulfs Izlas apkopoti latvie u klasi u un maz k zin mu autoru st sti, kas tapu i 20 pirmaj pus un l dz im atradu ies latvie u literat ras nas pus pa i izce as savulaik skandaloz dekandentu urn l Dzelme 1906 1907 pirmo un vien go public jumu piedz voju ie Zemgalie u Birutas, P vila Gruznas, Haralda Eldgasta, Edvarda Vulfa un citu boh misko rakstnieku spilgt Izlas apkopoti latvie u klasi u un maz k zin mu autoru st sti, kas tapu i 20 pirmaj pus un l dz im atradu ies latvie u literat ras nas pus pa i izce as savulaik skandaloz dekandentu urn l Dzelme 1906 1907 pirmo un vien go public jumu piedz voju ie Zemgalie u Birutas, P vila Gruznas, Haralda Eldgasta, Edvarda Vulfa un citu boh misko rakstnieku spilgt kie teksti ausm g ki nek ierasts ir ar K r a Skalbes un J a Akuratera st sti Savuk rt jaunaj ortogr fij public tais J a Vese a garst sts Noziegumu pils ta sag d s ne vienu vien apokaliptisku br di.Tumsa, nakts, murgs un traki su i, kas aplenc pils tu prostit tas pa n v ba, sievietes neapmierin m kaisle un v rie a kaisl g s attiec bas ar zirgiem dz vi apraktais un pazem m to ais klusuma un mietpilson bas pils ta, kurai l dz s tikko uzplaukus gr ka un noziedz bas metropole, tas viss ir atrodams aj gr mat un sekos las t jam pa p d m v l ilgi p c savdab go st stu izlas anas.
  Jānis Veselis Pāvils Gruzna Jānis Akuraters Kārlis Skalbe Zemgaliešu Biruta Haralds Eldgasts Eduards Cālītis Edvards Vulfs
  J nis Veselis dzimis 1896 gad Miris 1962 gad Milvoki, ASV Apbed ts Riversaidas kapos Kalamaz.M c jies Neretas Andreja skol un J kabpils pils tas skol 1915 gad mobiliz ts un p c milit raj m m c b m nos t ts uz fronti, v l k ar p rtraukumiem dien jis Latvijas armij.Ar 1921 gadu piev rsies galvenok rt tikai rakstniec bai Str d jis da dos periodiskajos izdevumos Iesaist jies dievturu kust b Hitlerisk s okup cijas laik bijis apg da Latvju gr mata redaktors.1944 gad devies trimd uz V ciju, p c tam 1950 gad emigr jis uz Kalamaz ASV, kur str d jis par latvie u gr matu kolportieri PEN kluba biedrs.Sa mis vair kus apbalvojumus 1928 gad Kult ras fonda pr miju par rom nu T rumu audis 1943 1946 gad Kult ras fonda balvu par Latvju teiksm m 1953 gad Kult ras fonda balvu par rom nu Viesturs Varapoga.J Vese a noz m g k dai rades da a ir s s prozas darbi un rom ni, k ar savdab gaj teiksmas anr rakst tie darbi J Vese a liter rais mantojums apliecina da d bu un ori inalit ti at ir gu po tisko t lu un ideju izv l Dai rades s kum J Vese a sprozu raksturo ekspresionisma po tika, 20 gadu nogal rom n T rumu audis J Veselis akcept pozit vismam rakstur gas idejas par zemes v rt bu, Latvijas lauku poetiz ciju, harmoniskas un latviskas person bas nepiecie am bu Savuk rt Dienas krusts 1931 uzskat ms par vienu no pirmajiem latvie u modern rom na reprezentantiem, atg dinot latvie u las t jam par D D oisa Ulisu Rakst jis ar m kslinieciski maz k veiksm gas lugas un dzeju.Tulkojis V Rejmonta darbus Zemnieki un Vamp rs , Tolstoja Kazakus , E Zol Abata Mur noziegumu , F Dostojevska Noziegumu un sodu , senindie u eposu Mah bh rata u.c.

  Latviešu tumsas stāsti By Jānis Veselis Pāvils Gruzna Jānis Akuraters Kārlis Skalbe Zemgaliešu Biruta Haralds Eldgasts Eduards Cālītis Edvards Vulfs

  Commentaires:

  Linda Ansone
  Ja atskaita viet m po tiski skaisto valodu un greznos epitetus un metaforas, kuru kr s pielietojums m sdienu literat r ir ret k sastopams, iem st stiem t ar vajadz ja palikt aizmirst bas dzelm.Ja es b tu literat ras profesors, es da us izr vumus izmantotu par paraugu, k nevajag rakst t.Manupr t, las anas cien gs ir tikai Akuratera S tana sapnis.

  • [☆ Latviešu tumsas stāsti || ↠ PDF Read by Ê Jānis Veselis Pāvils Gruzna Jānis Akuraters Kārlis Skalbe Zemgaliešu Biruta Haralds Eldgasts Eduards Cālītis Edvards Vulfs]
   Jānis Veselis Pāvils Gruzna Jānis Akuraters Kārlis Skalbe Zemgaliešu Biruta Haralds Eldgasts Eduards Cālītis Edvards Vulfs