[↠ Elifin Öküzü ya da Sürprizler Kitabı || ↠ PDF Download by ↠ Sevan Nişanyan] #2020


 • Title: Elifin Öküzü ya da Sürprizler Kitabı
 • Author: Sevan Nişanyan
 • ISBN: 9789754187441
 • Page: 117
 • Format: Paperback

 • Elifin Öküzü ya da Sürprizler Kitabı By Sevan Nişanyan Bunlar biliyor muydunuz Latince kalem torbas anlam na gelen kalamar ile bizim Arap adan ald m z kalem ayn k kten gelen iki s zc k talyanca berber sa de il sakal tra eden ki inin ad , barbunya ise asl nda sakall demek.Put Buddha n n Eski T rklerdeki ad , pagoda ise Budist tap naklar na verilen putkede ad n n Portekizcesinden Bat dillerine giren bir s zc k.Bo aBunlar biliyor muydunuz Latince kalem torbas anlam na gelen kalamar ile bizim Arap adan ald m z kalem ayn k kten gelen iki s zc k talyanca berber sa de il sakal tra eden ki inin ad , barbunya ise asl nda sakall demek.Put Buddha n n Eski T rklerdeki ad , pagoda ise Budist tap naklar na verilen putkede ad n n Portekizcesinden Bat dillerine giren bir s zc k.Bo a a ate te pi mi hamuri i anlam na gelen latince focacia dan, fueloil deki fuel ise yakacak odun anlam nda focalia dan geliyor.Birincisi talyanca, ikincisi Eski Frans zcadan ngilizce yoluyla T rk ele mi.Bukalemun ile pantolonta Eski Yunanca aslan s zc sakl.Fars a beygir y k tutar , kevgir k p k tutar , pe kir ise n tutan anlam na gelen bile ik isimler.Sefer, sofra ve misafir Arap a SFR k k nden basit dilbilgisi kurallar na g re t retilmi s zc k.Ay e, ayya ve maa da ayn basit kurallar uyar nca Y k k nden t remi ler rtica s zc ve tart mas T rk eye 1909 da girmi.Frans zca ecole den esintiler ta yan okul ise Dil Devrimi b nyesinde 1934 te yarat lm.Sevan Ni anyan n bu a rt c kitab 1000 i a k n T rk e s zc n inan lmaz tarihini, esprili ve kolay okunur bir dille anlat yor, her g n kulland m z s zc klerin aralar ndaki umulmad k k ken ili kilerini g z n ne seriyor Elifin k z , geni bir tarih k lt r ne ve titiz bir ara t rmaya dayand halde okumas keyifli, t y kadar hafif bir kitap Dili ve s zc kleri sevenler i in ideal bir arma an Arka Kapak
  Sevan Nişanyan
  stanbul da do du Robert Kolej den sonra niversite e itimi i in gitti i ABD de felsefe ve siyaset bilimi okudu Commodore 64 bilgisayarlar n T rkiye ye getiren Teleteknik firmas n kurdu ve y netti T rkiye nin ilk pop ler bilgisayar dergisi olan Commodore u kurdu 1986 da orduyu isyana te vik su undan hapis yatt zmir in tarihi irince k y ne yerle ti bu k y n onar m na ve tan t m na emek harcad Restore edilmi k y evlerinden olu an Ni anyan Evleri adl oteli kurdu ve b y tt T rk turizmine de i ik bir bak a s getiren K k Oteller Kitab n on y l s reyle yay mlad a da T rk enin bilimsel esaslara dayanan ilk etimoloji s zl olan S zlerin Soya ac n yazd 2004 te nsan Haklar Derne i nin Ay eg l Zarakolu zg r D nce d l n ald K k Oteller Sitesi ile 2006 da web tasar m dal nda Alt n r mcek d l n kazand irince de Ali Nesin ile birlikte Nesin Matematik K y n in a etti T rkiye Cumhuriyeti nin resmi tarihine ili kin sistemli bir ele tiri denemesi olan Yanl Cumhuriyet i 2008 de yay mlad T rkiye de ad de i tirilen yerlere ili kin envanter al mas olan Ad n Unutan lke 2010 da, Ni anyan n Aslanl Yol adl otobiyografisi 2012 de yay mland Halen irince k y nde oturmakta ve otel y neticili iyle i tigal etmektedir Be ocuk babas d r.

  Elifin Öküzü ya da Sürprizler Kitabı By Sevan Nişanyan

  Commentaires:

  Celil
  ki bu uk Ni anyan n kelimelerle etimolojik sularda yapt gezintiler, her zamanki gibi ak la c yd Fakat t sinden sonra baya uzun bir es verecek ekilde bir fakat t r bu Her bir kelime, ba l k sonunda T rk ve T rk e ye yap lan g nderme ve ima lar n bir zaman sonra zorlama oldu unu ve s r tt n d n yorum Baz lar nda da zellikle yanl bilinen bilgiyi ger e i do rusu ile d zeltmeyerek yine endirekt olarak imal sulara girilmi tir S z gelimi, Stravinski nin gor Baba falanca T rk isimli bir eserinden ve bur [...]

  Efe Karabulat
  Benim i in r ya gibi bir kitapt.Hem bilgilendirici, hem dilbilim gibi merakl s ndan ba kas na s k c olabilecek bir konuyu l y ka rmadan, sohbet tad nda ele alan hem de benim gibi merakl s n doyurabilecek kadar k vaml bir kitap olmu Bir de bu tarz kitaplarda en ok zlemini ekti im unsur olan e dost sohbetinde anlat labilecek, ilgi uyand r c ufak bilgilere bol bol yer verilmi.Bulabilirseniz mutlaka 2016 bask s n al n nk bu bask da Ni anyan kitab yeniden ele alm ve eski bask larda yanl bilgi verdi i [...]

  Onur Y
  imdi benim kadar etimolojiye merakl bir adam n bunca zamand r Ni anyan okumamas nas l a klanabilir Aymazl k filan de il efendim beni tan yanlar tan yor sinema tutkumdan Neyse ki son y llarda bu tutkumun d nda bir eyler yapmaya muvaffak olabildim foto raf, ciddi anlamda okurluk, resim vb K sa film at lyesi ve ekti imiz k sa belgesel filmden bahsetmiyorum o zaten ayr tutmak gereken bir alandan te ok gecikmi bir okurluk ser veni gecikmeli de olsa Ni anyan kitaplar yla bulu turdu beni imdi burada ak [...]

  Diclehan Dicle
  ok k sa s rede okuyabilece iniz, farkl co rafyalarda farkl d nemlerde, farkl dillerde bir kelime zeinden sizi yolculu a kartacak bir eser.

  ehk2
  e lendirici, bilgilendirici, ho bir kitap Ni anyan n tutmu t retilmi kelimelerle dalga ge mesi ise yad rgat c.

  • [↠ Elifin Öküzü ya da Sürprizler Kitabı || ↠ PDF Download by ↠ Sevan Nişanyan]
   Sevan Nişanyan